Utskrift

 

Av Sigmund Måge 

I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.  Ef.1,7.  

Menneskehetens største problem er at vi er syndere. Vi er personlig ansvarlig overfor vår Skaper med alt vi gjør i livet. Jeg har krenket deg med tanker, ord og gjerninger...Dette er ikke bare en del av en liturgi, det er den alvorlige sannhet.

Men deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.(Jes. 59,2 1930 overs.)

            Det er gradsforskjell på de synder som vi gjør. I den gamle pakt var det synder som førte til døden. Og det var synder som kunne sones ved offer. Da Kain hadde begått den store synd å ta livet av sin bror Abel, og ble konfrontert med dette, sier han: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. 1. Mos. 4,13. Jesaja ble konfrontert med sin synd og sier: Ve meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper....Jes. 6, 5a. Det var stor gradsforskjell på Kain og Jesaja sin synd.

            David syndet grovt ved sitt forhold til Batseba og den behandlingen han gav mannen hennes Uria. Men han kom til erkjennelse av sin synd. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren ! Og du tok bort min syndeskyld. Salme 32,5.

            For å oppnå syndstilgivelse måtte det offer til. Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. Heb. 9, 22b. Men så heter det: For det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder.Hva så? Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder.....og  For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Heb. 10 – versene 4, 12 og 14.

            Når vi følger i sporene til Jesaja og David og erkjenner og bekjenner våre synder, så vil vil vi også få tilgivelse. Og det alene på grunn av Jesu blod. Vi har forløsningen ved hans blod står det i teksten vår. Det er verd å merke seg presensformen - vi har. Dette er redningen vår. Hadde Gud sagt som så: Jeg tilgir deg alle dine tidligere synder, men fra nå av må du klare deg selv! Hadde Gud sagt dette, hadde der ikke vært håp for noen av oss. Vi trenger daglig og kontinuerlig renselse. Johannes sier det samme. Jesu, hans Sønns blodrenseross fra all synd.... Han eren soning for våre synder... 1. Johs. 1,7b og 2, 2a. Altså: Presensform!

            Vi kan lære flere ting fra Davids liv og vitnesbyrd. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi  meg hver ubevisst synd! Bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg.Salme 19 13-14a.

            David falt i en meget skammelig synd. Det skadet hans vitnesbyrd. Slik også med oss. David fikk tilgivelse. Det vil vi også få, når vi ærlig erkjenner og bekjenner vårt fall. Men vårt fall kan skade vårt vitnesbyrd for lang, lang tid. Må Gud hjelpe oss til å bli bevart fra «skammelige synder».

            David vet også at han kan begå ubevisste synder. Denne erkjennelse trenger vi alle.

            Til sist vil vi lytte til den mode David som tenker tilbake på sin ungdomstid. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser. Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre for din godhets skyld.Salme 25, 7.

            Her er vi mange som kjenner oss igjen. Vi gjorde ting i vår ungdom, som vi angrer og som vi i dag skammer oss over. Og kanskje djevelen plager oss med disse minnene. Da er det vidunderlig å lese ord som dette. Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Jes. 43,25 Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky.Jes. 44,22a. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.Mika 7,19c.

            Tenk! Slik er Gud!