Utskrift

 Av Sigmund Måge

I forrige artikkel berørte vi Herrens komme til luften og bortrykkelsen. Det er en vanlig forståelse at etter bortrykkelsen kommer Den stor trengsel, som vil vare i syv år. De første 3 1/2 år vil være preget av en falsk fred. Men de siste 3 1/2 år vil være grusomme.

Disse sju årene kalles også Daniels 70-uke. Se Daniel kap, 9. Den er omtalt flere steder. Se blant annet Daniel 12, 1.  Jesus sa: For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til, og heller ikke mer skal bli. Mat. 24, 21. Det meste av Johannes Åpenbaring er viet trengselstiden kapt. 6-19. Hele verden vil få kjenne følgene av Den store trengsel, men aller mest vil det gå ut over Israel – Guds jordiske paktsfolk.

Men når det ser mørkest ut for Israel, da vil Kristus komme for å  redde dem. På den dag skal hans føtter stå på Oljeberget....... Sak. 14, 4a. Da vil Sak 12,10a oppfylles: ...de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget...

Kristi annet komme har altså to faser. Han kommer til luften for å hente bruden. Han kommer til Oljeberget for å redde Israel og opprette Fredsriket. Og mellom disse to faser har vi den 7-årige trengselstid.

Og nå nærmer vi oss temaet for denne betraktningen – Kristi herlighets trone.

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighets trone. Og alle folkeslag skal samles fremfor ham. Han skal skille dem fra hverandre, likesom gjeteren skiller sauene fra geitene. Mat. 25, 31-32. Ifølge Joel 3, 17 vil Kristi herlighets trone bli reist i Josafats dal i Israel.

Det er noen som setter likhetstegn mellom Kristi herlighets trone og Den store hvite trone, som vi leser om i Åpenbaringen 20, 11. (Denne trone er emnet for neste artikkel). Ser vi etter, ser vi at der er vesentlige forskjeller på disse to troner og de domsavsigelser som her finner sted.

Det første vi skal merke oss er at når Kristus kommer tilbake som Messias og konge, så er han ikke alene, alle englene med ham leste vi. Judas brev vers 13b-14a leser vi Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige for å holde dom over alle, og straffe alle ugudelige.

Det andre vi merker oss er at dette er en dom over folkeslagene eller nasjonene - levende mennesker.  Senere kommer dommen over over de døde. (Det berører vi i neste artikkel). I hele resten av Matteus 25 forklarer Jesus hvorfor de på høyre siden får høre: Kom hit dere, som er velsignet av min Far! Og de på venstre siden må høre:Gå bort fra meg,dere som er forbannet.... Kriteriene for velsignelse eller forbannelse er hvordan en har behandlet Jesu minste brødre.

Hvem er Jesu minste brødre? Det kan ikke være tvil om at dette er jødefolket. Da Abram (Abraham) ble kalt til å være stamfar for jødene lød det fra Gud: Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. 1. Mos. 12,3. Det siste her refererer selvsagt til at Jesus verdens frelser er jøde....for frelsen kommer fra jødene - sier Jesus til den samaritanske kvinne. Johs. 4,22b.

Det er også viktig å være oppmerksom på at Kristi herlighets trone blir reist etter Den store trengsel. Under trengselstiden er det 144.000 som er Guds beseglede tjenere. (Se Åp. kapt. 7). Hva er deres oppgave under trengselstiden? Det er naturlig å tenke på Jesu ord i Mat. 24,14.Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Altså vil der være 144.000 beseglede tjenere som vil nå hele verden med evangeliet om riket (Tusenårsriket)

I Spørsmål og svar i Evangelisten 01.10. 1981 sier Arne Helseth-Dyrseth: Det synes å være klart at det er disse jødiske riksevangelister Herren kaller «mine minste brødre» i Matt. 25. Deres budskap om Messias' komme i makt og herlighet for å opprette riket, vil i løpet av noen få år bli proklamert over hele jorden. Så langt A.H-D

Det vi kan lære fra Matteus kpt. 25, og andre steder, er at det er av vesentlig betydning hvordan en nasjon og et folk behandler jødene – Guds eiendomsfolk.  Dette vil bli særdeles viktig under trengselstiden. Men det er viktig til alle tider. Derfor må vi som Guds folk i dag tale vel om jødene. Og vi må be om at vårt land og våre nasjonale ledere taler vel om Israel. Må vårt folk stå på den høyre siden av kongen når han setter seg på sin Herlighets Trone.

Sauene på høyre side ble frelst og fikk gå inn i Tusenårsriket, mens geitene på venstre side gikk fortapt. Og disse (geitene) skal gå bort til evig pine, mens de rettferdige til evig liv. Vers 46.