Utskrift

«Jødenes påske var nå nær, og Jesus drog opp til Jerusalem. I templet fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget han seg en svepe av rep og drev dem alle ut av templet, med sauene og oksene. Pengevekslernes penger tømte han ut og deres bord veltet han.» Joh 2,13-15.

Templet var nasjonens hjerte. Det var pulsslaget i jødens liv. Her var de i møte med Gud. De bringer frem sitt offer, og Gud svarte med tilgivelse. Templet var steder for bønn og tilbedelse.

Da Jesus renset templet, skapte det uro blant fariseerne - og romere. Romerne hadde utvidet templet  og gjort det større. Herodes ville med dette befeste sitt grep som kongen i Judea og samtidig ha makten over Guds tempel. Jødene ønsket sterkt et tempel, men at hedningene skulle bygge Herrens hus, var ikke i samsvar med Herrens ordre.

Andre gjorde seg rike på Herrens høytider som jødene feiret i Jerusalem, og templet ble mer utrykk for økonomi og politisk makt, enn et bønnens hus (Jes 56,7).

Jødene som undret seg over Jesu handling spør: «Jødene tok da til orde og sa til ham: Hva for tegn viser du oss, siden du gjør dette?» Joh 2,18.

Jesus svarer med å si at det vil komme et nytt templet, og at det nye templet er ham selv. Johannes forteller at det templet han taler om, var legemet hans ( Joh 2,12).

Da Jesus ånder ut på korset, rakner forhenget i templet, og hele tempelfunksjonen faller bort. Jesus er Veien, Sannheten og Livet, ingen kommer til Faderen uten ved han (Joh 14,6). Jesus er Guds offerlam, og blodet blir utrent til syndenes forlatelse. Påskelammet fant en evig forløsning (Hebr 9,12).

Jesu renselse siktes også til templets ødeleggelse. Det skjedde i år 70 da Titus og romerne lå det hele i grus og ruiner. I dag er det Guds menighet som er Herrens hus (2 Kor 6,16).

Den internasjonale interessen rundt Jerusalem og templet er i dag stor. Det er både en jødisk og en politisk agenda. På nytt vil Jesus Messias stå i sentrum for begivenhetene. Han er Guds lam (Joh 1,29) og er Løven av Juda (Åp 5,5). Hva Herrens plan er for byen og templet?

 «Se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire fram av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge.» Sak 6,12,-13.