av Jan VeibyJesus Guds lam

 

"og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved hans blod på korset, - ved ham, enten det er de som er på jorden, eller de som er i himlene" Kol. 1,20.

 

Paulus maler Kristus for oss i dette brevet. Vi ser hans storhet og herlighet. Både når det gjelder skaperverket og frelsesverket. Det hele når sitt høydepunkt i Jesu blodige død på Golgata kors.

 

Kristus er stor som Skaper (kap. 1,15-17), men han er enda større som Forløser (kap. 1,18-20).For å skape kunne han bare si et ord. Og så skjedde det.

 

Men for å bringe frelse måtte det noe mere til. Et offer måtte til. Gud selv steg ned til oss. Ble menneske i Kristus Jesus. For å gå korsets og lidelsens vei. Bare slik kunne han skape fred og bringe forlik mellom Gud og mennesker. Han sonet for menneskeslektens samlede syndeskyld ved å ofre seg som stedfortreder på Golgata.

blood-of-jesusKristi død var absolutt nødvendig for å gi oss fortapte syndere frelse og syndsforlatelse. Kristi blod måtte utgytes. Lammet måtte slaktes. Jesu liv ble ofret på Golgata - ved blodet på hans kors. Gud tillegger Kristi blod uendelig verdi. 1 Pet. 1,19 taler om Kristi dyrebare blod. Det var gudmenneskets liv og blod som ble ofret for våre synder.

Følgene av dette var enorme. For den enkelte troende betyr det bl. a. :

Guds rettferdighet er tilfredsstilt

"Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort" (Rom. 3,25).

Gud er fullkommen rettferdig. Han har rene øyne, så han ikke kan se på det onde (Hab. 1,13a). Synden må få sin dom og synderen sin straff. Dette skjedde definitivt på Golgata. Der holdt Gud oppgjør med slekten i sin elskede Sønn. Dommen og straffen rammet ham- og vi er fri. I sin visdom fant Gud en utvei, slik at synden kan fjernes ved Guds hellige dom, og menneskene få møte en åpen favn. Guds trone har nå karakter av en nådestol. Takket være blodet på korset. Alle Guds krav er innfridd. Gud er derfor også rettferdig når han erklærer en synder rettferdig som tror på Jesus Kristus.

Djevelens makt er brutt

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset" (Kol. 2,15).

Satan ble beseiret på korset. Der stod kampen. Det avgjørende slag i slektens historie. Der ble denne verdens fyrste dømt. Den sterke ble overvunnet av den sterkere. Slangens hode ble trådt under fot. Der led Satan et nederlag han aldri kommer over. Når et menneske tar imot den Herre Jesus i sitt hjerte, går han over fra mørkets herredømme til Guds Sønns rike (Kol. 1,13).

Fred i samvittigheten

"De har seiret over ham i kraft av Lammets blod.." (Åp. 12,11a).

Lammets blod er svaret på alle anklager og beskyldninger. Ved Kristi blod er vi rettferdiggjort og renset. Dette gir fred og hvile i sjel og sinn. Samvittigheten finner ro i Ordet om korset. Satan vil fordømme og gjøre oss motløse ved å se på oss selv. Gud vil frigjøre og velsigne ved at vi ser på Jesus. Det Guds Lam som bar all verdens synd.

"Ei sølv eller gull har meg frelse erhvervet.

Ei rikdom på jord kunne løse min sjel.

Min eneste grunnvoll er blodet på korset.

Ved Frelserens død har jeg legedom hel.

Ikke med sølv meg Jesus løste.

Ei med gull han kjøpte meg.

Men med sitt blod, som fløt på korset.

Hvilken pris! O, nåde rik.

(James M. Gray)