Av Eivind FlåGuds Ord skrives ned

Hebr 1,1-2a: «Mange ganger og på mange måter har Gud tidligere talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen.»

Gud har ikke vært taus. Han har talt. Og han har talt gjennom sitt Ord. «Han bærer alle ting ved sin krafts ord», sier Hebr 1,3.

Makrokosmos og mikrokosmos oppsto ved at Herren talte. Alt liv er resultat av at Herren har talt.

I Salme 33,9 finner du forklaringen på din tilværelse: «Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Dette gjelder det fysiske livet, og det gjelder det åndelige livet.

Bibelen er Guds Ord

I Det gamle testamente står det omkring 60 ganger at «Herrens ord kom». Herrens ord kom til profetene, og profetene formidlet budskapet som Herren talte til folket.

BibelI Det nye testamente får vi en forklaring på hva profetbudskapet dreier seg om, og ikke minst hva og hvem det sikter imot. I 1 Pet 1,11-12 står det at profetene «gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere …» Jesus gir i Joh 5,39 en tilsvarende forklaring: «Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg.» Og i Luk 24,44 sier han: «Dette er mine ord, som jeg talte til dere mens jeg ennå var hos dere, at alt det måtte oppfylles som er skrevet om meg i Mose lov og profetene og salmene.»

Om man ikke ser Jesus i Det gamle testamente, er det vanskelig å skjønne hva det dreier seg om.

Gud har talt mange ganger – og på mange måter. Han har talt i ord og i handling. Det er en nøye sammenheng mellom Guds tale og Guds gjerning. I Salme 33,4 står det at «Herrens ord er sant, og all hans gjerning er trofast.» Gud har valgt å åpenbare seg gjennom sitt Ord, og dette ord finner du i vår Bibel. Bibelen ikke bare inneholder Guds Ord. Bibelen er Guds Ord. Alt hva vi trenger for liv og salighet har Gud åpenbart der. I Salme 138,2 kan vi lese om Bibelens avgjørende betydning: «For du har gjort ditt ord større enn alt ditt navn.»

Hadde Herren ikke talt, hadde vi heller ikke lært ham å kjenne. Men nå har Han som er Historiens Herre gjort seg kjent, og talt klart og tydelig gjennom å åpenbare sitt Ord i den menneskelige historie. Vi skal derfor slippe å være i villrede. Gjennom utvelgelsen av Israels land og folk kan vi tale om en frelseshistorie. Frelsen og Frelseren kommer i fra jødene (se: Joh 4,22).

Alt hva Gud har talt, har dette sentrum: Guds sønn! Jesus er og blir Guds ett og alt.

Ordet kaller

I frelsesspørsmålet har Gud ikke mer å gi, og heller ikke mer å si. Han har gitt oss alt i sin Sønn, og gjennom Sønnen har han talt alt hva han har på hjertet. Guds Ord er fullkomment og tilstrekkelig. Da Johannes Åpenbaring kapittel 22 var nedskrevet, satte Gud sitt punktum for sin tale. Det kommer ikke noen flere kapitler eller flere episoder med noen fortsettelse. Guds Ord er naturligvis enda ikke endelig oppfylt når det gjelder det profetiske ord, men det kommer ikke til å bli gitt oss noe tillegg med flere profetier. Og det er det heller ikke behov for. For Guds ord inneholder alt hva du trenger. Den danske forkynneren, Frank Jacobsen, har sagt det så treffende: «Den opplysning som den Hellige Ånd vil gi deg, er ikke en opphoping av kunnskap i din hjerne, men et liv til lys i ditt hjerte.»

Gud har gitt seg til kjenne. Han har talt til oss så vi skal slippe å være i tvil om hva han mener. Men det hjelper ikke at Gud har talt, om vi ikke vil høre. Hebr 4,13 formaner oss: «I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter!» Og i Jes 55,3: «Vend øret hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve.» Gud har talt gjennom sitt Ord! Og gjennom sitt Ord, kaller han på våre hjerter!