Pskelammetav Steinar Handeland

I en time på skolen holdt en lærer på og underviste i bibelhistorie fra det nye testamentet.

De hadde om livets ukrenkelighet og brukte et eksempel fra livets store mysterier: Hva gir protoplasmaet dets livsenergi, så det lever og vokser hvert etter sitt slag? Hvorfor kan ingen lage et grasstrå? Den døren er lukket for oss.

Da sa plutselig et av barna: "Unnskyld lærer, kanskje Gud er bak den døren?"

Akkurat - nettopp slik er det! Gud står bak all skapning på denne jord! Men da han skulle frelse en fortapt menneskeslekt, måtte det helt andre handlinger til! Bibelen sier at da ofret Gud sin enbårne, elskede sønn. Gud sendte han i syndige mennesker skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. (Rom. 8)

Blod av JesusGud kunne ikke byde, tale, blotte sin veldige arm - han måtte gripe til sin egen sønns blod, da fortapte syndere skulle berges til hans himmelske herlighet! Gud har vist menneskeheten sin ukrenkelighet og fullkommenhet, da han viste fram sin rettferdighet og hellighet i sin sønns offer. Hadde ikke Jesus vært den uskyldige, rene, hellige gudesønn som ble sant menneske - prøvet i alt uten synd - så kunne ikke Gud reist opp sin sønn ifra de døde, men han var altså uskyldig, døden kunne ikke holde fast på vår spesielle Frelser. For det var ingen som Jesus - eller vi bruker faraos ord: Mon det skulle være noen som ham? (Josef som type på Jesus Kristus):

Ingen mennesker kunne holde mål for den hellige Gud, og alle ville blitt forkastet på grunn av synd i tanke, ord og gjerning. Men Gud løste gåten! Og denne gåte var stor: Kan Gud være rettferdig og sanndru når han vil rettferdiggjøre den skyldige synder? Og hvordan skulle han gjøre det?

Romerbrevets 3. kapittel har et vidunderlig svar, som sier to ganger at Gud viser fram sin rettferdighet, så han både er rettferdig og gjør rettferdighet når han rettferdiggjør den skyldige, ugudelige, store og fortapte synderen! Da er det håp for deg og meg også! HØR:

Ja, hør: Det som var umulig for loven, for den var maktesløs på grunn av kjødets fordervelse, det grep Gud inn og gjorde ferdig - for oss! Rom. 8, 3. "Vi ble forlikt med Gud ved hans Sønns død, da vi var fiender." Rom. 5,1. Altså er Jesu død en fullkommen løsning på gåten! 2.Kor.5, 17fg Hans soningsdød ved sitt uskyldige blod, for han er en soning for våre synder, der han var mellommann og stedfortreder og forlikte verden med Gud - så fant han en evig forløsning! Hebr. 9, 11fg.

Hvordan? Jo, Rom.3, 23 fg: "Alle har syndet og mangler Guds ære. Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud fram som en nådestol, ved troen, i Hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere. Slik ville Han vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus."

Guds rettferdighet er en person: Jesus Kristus! Og bare hans blod på den himmelske nådestol kan til evig tid bevise at Gud er virkelig rettferdig når han på grunnlag av Jesu blod, har rett til, og kan tilgi syndere for Jesu blods skyld! Synden er sonet, gjelden er betalt! Kristus er vårt liv! Han - den oppstandne!

Ved korset ser vi inn i tilværelsens dype gåte. Men på pinsedag ble korsets gåte åpenbart. Folket hørte Ordet om korset forkynt - og tok imot Forløseren, Jesus! Ja, Jesu Guds Sønns blod renser oss fra all synd! Hør, så skal din sjel leve! Jesus er løsningen! Tro på hans navn! Da er du evig rettferdiggjort i hans fullkomne frelsesverk på Golgata! Frikjent av Gud selv! Amen!