Av Knut Jensen

Engelen Gabriel er en av Guds fornemste engler. Han arbeider med å virkeliggjøre Guds verk og frelsesplaner, og er i kontakt med synlige og jordiske begivenheter når det kreves.

Han omtales første gang i Daniels bok i forbindelse med framtidige verdensriker og deres skjebne i kap.8,1-26, og i de 70 åruker som er en bærebjelke i Israels profetiske historie. (9,21-27).

Han forutsa døperen Johannes og Jesu fødsel. Til presten Sakarias sa han; “Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn, jeg er sendt for å tale til deg og bringe deg dette gledesbud.” Luk.1,19. Og i Luk.1,30-31 sa han dette: “Frykt ikke Maria! For du har funnet nåde hos Gud.”

Gabriels budskap til profeten Daniel i Babylon.

Israel hadde blitt bortført til Babylon av kong Nebukadnesar i årene 606-587f.Kr. Jerusalem hadde falt, og i sin trengsel og angst for framtiden hørte Gud deres bønner, og sendte Gabriel til Daniel for å fortelle ham hva som videre skulle skje. Budskapet i Dan. 9, om de til sammen 70 åruker er en profeti som omhandler en lang periode på ca. 2600 år, og er viktig for forståelsen av det profetiske ord, der den siste 70. åruke omhandler avslutningen på vår tidsalder, og hører Israel til! (9,24).

Gabriel forteller Daniel at Jerusalem skal gjenoppbygges før den igjen skal gå til grunne. Den Salvede (Jesus Messias) skal utryddes og intet ha. Byen skal ødelegges av folket til en fyrste som kommer. (9,26). Jesus ble korsfestet ca. år 32, og romerne tilintetgjorde Jerusalem og templet i ca. år 70.

De første 69 åruker.
Etter utgangen fra Babylon og fram til ankomsten  til Jerusalem etter mange vanskeligheter ble et endelig dekret gitt av perserkongen Artaxerxes (465-424 f.Kr). om å bygge opp igjen byen og murene.(Neh.1,1-11. 2,4 flg.). Da jødene senere forkastet Jesus som sin Messias og korsfestelsen hadde funnet sted, var en kommet fram til oppfyllelsen av de til sammen 69 åruker. (Joh.19,13-16). En åruke er på 7 profetiske år. (a.360 dager).

Den siste 70.åruke.
Den 70. åruke ble dermed satt på “vent” fram til avslutningen på denne tidsalder.  Dette vet vi helt sikkert i lys av innholdet i 9,27. som enda ikke har skjedd. Det er dette Åpenbaringsboken omhandler fra kap.6, fram til kap.19. Den profetiske klokke begynner igjen for Israel når Antikrist kommer og får stor makt. Åp.6,1.flg. (Dan.9,27.Joh.5,43. Åp.13,7).

Når den siste halvdel av den 70. åruke er en forfølgelsestid for Israel som i følge Dan.7,25 er på 3,5 år, og når Daniel i kap.9,27. forteller oss at dette skjer i den andre halvdelen av uken, er det innlysende at den første halvdel må være like lang når det står i midten av åruken!

Men gjenfinnes begge halvdeler av den 70. åruke i Åp. Eller bare den ene? I følge Åp.11,2, skal hedningene trede ned den Hellige stad i 42 måneder, som er 3,5 år. Derfor må dette være den annen halvdel av åruken, fordi det er i mitten av den 70. åruke at han skal (Antikrist!) bringer matoffer og slaktoffer til å opphøre, som har fått mange bibelforskere til å men at Israel igjen skal gjenoppbygge Templet i det gjenerobrede Jerusalem. (Matt.24,15. 2.Tess.1,3-4. Åp.11,1-2).

Israel vil deretter gjennomgå en trengselstid uten like når de gjennomskuer Antikrist og hans planer. (Matt.24,21-22).

Det er likeså sannsynlig at de 1260 dager i Åp.11,3 sikter til den første halvdelen av den 70. åruke, fordi de to vitner profeterer i denne perioden, og kan ikke bli drept av Antikrist før han får verdensmakten og begynne å føre krig mot de hellige og seire over dem. (Åp.11,7).Således vil Åp.6-19 dekke den 70 åruke for Israel og Jerusalem, som deles i to halvdeler ved den 7. basun. (Åp.11,15-19).

Engelen Gabriel blir sendt til Maria i Nasaret.
Igjen trer Gabriel i aksjon, mer en 500 år senere. “Men i den sjette måned ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef, av Davids ætt. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg, velsignet er du blant kvinner! Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.” Luk.1,26-33.

 På forsoningens grunn trer vi derfor inn i helligdommen med frimodighet, og blir fast hos ham til han kommer igjen! “For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Joh.3,16. (Joh.1,48-52)!

Viktigheten av det profetiske ord.
Fra da av hører vi ikke mer fra engelen Gabriel, men Jesus minner oss om det som hadde blitt sagt til profeten Daniel i kap.9,26-27, i forbindelse med Jerusalem og  templets framtidige ødeleggelse, som skjedde kort tid etter hans død og oppstandelse! (Matt.24,1-2).

 Videre nevner Jesus også det som han vil at alle som leser dette skal forstå, mitt i sin endetidstale om de siste ting og tider! Det som står i profeten Daniels bok om  han (Antikrist) som skal stå på hellig sted. (Dan.9, 27. Matt.24,15! 2.Tess.2,3-5.

Åp.11,1-2). Da befinner vi oss i den 70. åruke for Israel! Det er Antikrist som vil ha guddommelig tilbedelse i forbindelse med  trengselstiden som skal komme over jorden. (Matt.24,3-51.Åp.13,7-8). Den vil bli avsluttet med  dommen over ham og folkeslagene som har  gått med ham! (Dan.9,27.Matt.25,31-46).

 Vi ser av dette at englene er virksomme og følger med i vår tilværelse. På et øyeblikk kan de svare på våre bønner når de stiger opp for Guds trone! (Dan.9,21-23).

 At Israel har kommet tilbake til sitt land er nødvendig for den videre oppfyllelsen av det profetiske ord, og at Jerusalem igjen er på Israels hender viser oss at templets gjenoppbyggelse har kommet nærmere, og at Jesu gjenkomst står for døren! (1.Kor.15,51-56. 1.Tess.14-18.

 Når avsluttes åruken? 
Den 70. åruke får sin avslutning når Jesus kommer tilbake, og Israel mottar ham som sin frelser og konge! (Rom.11,26-27. “Og alle folkeslag skal samles framfor ham og få sin rettferdige dom!” Mt.25,31-46).

Amen.