Av Sigmund Måge

 ...han som er pantet på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet..Ef. 1, 14.

 ...og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige. Ef. 1, 18

 Det å være arving til ett eller annet er ofte svært positivt. Enkelte personer arver fordi de er født til det. Andre arver fordi testator har nedfelt dette i sitt testamente.

Vi støter på begrepet arv eller arving i flere sammenhenger i Bibelen. I 1. Mos. 31,14 taler Rakel og Lea om den arv de ikke kunne regne med å få i sin fars hus.

Her i Efeserbrevet kapittel 1. omtales to arveforhold. Den arv som venter de frelste (hellige) og den arv som venter Kristus. Dette er to forskjellige arveforhold, men samtidig er der en parallell. De frelste sin arv er knyttet til Kristus og hans frelsesgjerning for oss (vers14.)

Kristi arv er rett og slett de frelste (vers 18.) som Kristus har vunnet seg her på jorden. Det er en svimlende tanke at vi som hører Herren til er hans arv. Vi er Guds arv eller gave til Jesus. I Jesu yppersteprestlige bønn - Johs 17. - ber Jesus i vers 6: Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg i verden. De var dine, og du gav dem til meg, og de har holdt ditt ord.

Forholdet mellom Kristus og de frelste er beskrevet på flere måter. Vi kalles Jesu brødre: Han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Hebr. 2,12.  Vi kalles også hans brud og han er vår brudgom. Det venter et bryllup i himmelen. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Åp. 19, 7.

Vi skal også se på at  resultatet av hans frelsesverk - det er vår arv.

Men vi stanser først ved tanken på at vi er Jesu arv. Det er vanskelig for oss skrøpelige menneskebarn å forstå hvilken verdi vi har for Jesus. De fleste av oss må til stadighet bekjenne våre mistak og be om tilgivelse. Da er det godt å lese Ef. 1, 7: I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.

Likevel er vi som juveler for vår dyrebare frelser Jesus Kristus. For en dag skal vi stå for Guds trone: ..... hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Kol. 1,22b. En dag skal  det hete: ....bli stående etter å ha overvunnet alt. Ef. 6,13b. Når det står alt, så betyr det også våre nederlag.

             ...den dag da han kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. 2.Tess. 1,10 Det at vi betyr så meget for Jesus er også grunnen til at han ber Gud om bevarelse av de troende. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far! Bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, likesom vi et ett. Johs. 17,11.

Som troende aner vi nok bare litt om den arv som venter oss. Og vi trenger å be Lina Sandell sin bønn i «O Jesus åpne du mitt øye». Jesu død og seierrike frelse er grunnlaget for vår himmelske arv. Vi er arvinger fordi en annen har gjort alt for oss. Vi skal ikke og kan ikke gjøre noe til vår frelse. Vi er arvinger!

Men stopp litt! Jo, det er en ting vi må gjøre. Vi må ta imot gaven eller arven om du vil. Med andre ord. Vi må si ja til Jesus. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham,dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vile, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Johs. 1, 11-13.

                                  

Jeg har et evighetens rike,
Et nåderike det er sant
Jeg har en krone uten like
En arv som Jesus til meg vant.

(Lina Sandel)