Av  Knut Jensen  

            

Mange har konkludert med at Guds ord lover Israel landet gjennom Abraham. Spørsmålet er samtidig om profetiene om endetiden er i ferd med og oppfylles, og om Jesu gjenkomst er  nær!

 Løfteslandet Israel.
“Dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg!” 1.Mos.12,1.

Da Abraham kom fram til løfteslandet gjentok Gud dette løfte: ”Din ætt vil jeg gi dette landet.” 1.Mos.12,7. Dette stadfestes senere i 1.Mos.13,14-17. “Og Herren sa til Abraham. Løft dine øyne og se ut over stedet der du står - mot nord, mot syd, mot øst og mot vest! For hele det land som du ser, til deg vil jeg gi det, og til din ætt for alle tider. Jeg vil la din ætt bli som støvet på jorden. Hvis et menneske er i stand til å telle jordens støv, så skal også din ætt kunne telles. Stå opp og dra gjennom landet så langt og så bredt som det er! For deg vil jeg gi det.”

Senere stadfester Gud pakten med Abraham med hensyn til landet i en seremoni der ofringer blir gjort, og landets grenser trukket opp. Her bekrefter Gud sitt løfte.

“Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egyptens elv like til den store elv, floden Frat.” (Eufrat) 1.Mos.15,5-21. (5.Mos.1,7-8)!

Israel inntar landet
Senere følger vi Israels historie, og vi opplever hvordan de gjentatte ganger falt fra Guds velsignelse. Som svar på Israels åndelige behov oppreiste Gud til slutt opp profeten Samuel under dommertiden. Han salvet Saul og senere David til konger over Israel. (Ap.gj.13,20-23)! Landet vokste, og det ble større under kong David.

Under Salomo vokste Israel til å bli et enda mektigere rike. Verken før eller senere  opplevde de noe lignende. Salomos store rikdom og innflytelse er beskrevet i 1.Kong.4,1-34. og 2.Krøn.kap.8-9. Han hersket over alle kongene fra elven (Eufrat) til filistrenes land og helt til grensen mot Egypt. Salomo strakte ut sitt rike over hele det område som er nevnt i 1.Mos.15,18-21. (2.Krøn.9,26).På grunn av dette er det enkelte som hevder at nå ble løftet til Abraham om landet oppfylt!

Det er imidlertid klart at Salomo krevde inn skatt og pliktarbeide fra mange av disse områdene, da de ikke var en del av staten Israel. Det gjorde at de lettere løsrev seg da Salomo døde og makten begynte å smuldre opp. Det svarte heller ikke til løftet om at landet skulle tas i eie for bestandig, for Salomos innflytelse var begrenset til hans regjeringstid.

Det er ytterligere et bevis på at Salomos tid ikke oppfyller Abrahams-pakten, ettersom profetene senere taler om en framtidig oppfyllelse. Faktum er at løftet ikke er komplett noe sted i Det gamle testamente, men den hører enda framtiden til!

Tiden etter Salomo.
Senere ble riket delt på grunn av innbyrdes uenighet, og vi fikk nord-rike og sør-rike. Henholdsvis ti av stammene i nord og to i sør, og frafallet begynner fra nå av for fullt.

Kongene i ti stammerike var for det meste onde, og selv om det til tider var vekkelser i sør-rikets to stammer, måtte profetene stadig gjenta sine advarsler om at hvis folket ikke hørte på Guds røst og hans lov, ville de bli drevet ut av landet!

Nord-rike blir først angrepet og bortført til Assyria i år 722 f.Kr. under kong Salmanassar. (2.Kong.18,13. Jes.10,5-6).

Sør-rike blir angrepet og hærtatt av kong Nebukadnesar i år 606 f.Kr, og gjennom flere angrep ført som fanger til Babylon. Blant dem var profetene Daniel og Esekiel. En del av de bortførte fikk vende hjem 70 år etter bortførelsen, og fikk bygge opp igjen landet fram til Jesu tid. (2.Krøn.36,22-23. Dan.9,4-19).

Israels siste adspredelse.
Men igjen måtte Israel ut av landet. Det ble forutsagt i Det nye testamente da Jesus profeterte om templets ødeleggelse. “Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite at byens ødeleggelse er nær. Og Jerusalem skal ligge nedtrådd av hedninger inntil hedningenes tider er til ende.” Luk.21,20-24!

Historien bekrefter dette som nå skjedde med landet. Etter år 70 e.Kr. er ødeleggelsen et faktum, og romerne gjorde alt for at landet skulle bli ubeboelig. (Mika 3,5-12)!

Det hevdes at det var mindre enn femten tusen igjen i Israel, og resten av de gjenlevende ble spredd omkring i landene, helt opp til vår egen tid. (Luk.19,41-44).

Israel vender tilbake
Det er mange henvisninger til løftet om at Israel etter mange prøvelser skal komme tilbake til landet. (Jesaia 43,5-7. Jer.16,14-18: 31,1-14! Sak.12,1-9). Her kommer det fram det fundamentale faktum at løftet hører med til pakten med Abraham.

 Vi tar med profeten Amos om endetiden i kap. 9,8-15! “Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.” Disiplenes møte i Jerusalem bekrefter utsagnet til profeten når de talte til hverandre om Israels gjenreisning under Jesus Messias, etter at Gud først har sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. (Ap.gj.15,13-18. Hebr.8,9-10)!

Tiden for Israels samling fra fjern og nær er inne når Jerusalem gjenoppbygges.

Det skjer i våre dager! Her kommer et spesielt løfte, som indikerer at tiden er i ferd med å løpe ut for hedningene. “Det skal aldri mer rykkes noe opp eller brytes noe ned.” Jer.31,38-40! Landet vil gradvis bli tatt i eie, og Midt-Østen blir det store brennpunkt på jorden!

Fra Det ny testamente.
Alt dette forteller Guds menighet om at hedningenes tid er i ferd med å avsluttes. (Luk.21,24). Stadig hører vi om store og små endetidstegn som styrker oss i vår tro på at Jesus kommer snart! (Matt.24,6-8. Ap.gj.1,6-11. 2.Tess.2,1-17. 2.Tim.3,1-5. Åp.3,10).

Til alle disse løfter om Israels framtidige gjenopprettelse tilhører også Rom.11,15-36. “For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelsen er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudeligheten fra Jakob!”