Av Jan Veiby

«Min frukt er bedre enn gull, ja det fineste gull. Den vinning jeg gir, er bedre enn det fineste sølv»  Ord. 8,19.

Det er visdommen som taler her.  Guds visdom.  I dette kapitlet er visdommen ikke bare en egenskap hos Gud, men det er en person.  I v. 12 står det: «Jeg, visdommen..»   Og fra v. 22 skildres den andre person i Guddommen – Jesus Kristus.  I hans foruttilværelse hos Faderen før verdens grunnvoll ble lagt.  Han er Guds Sønn fra evighet av.  Dette blir stadfestet i Joh. 1,1-3: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.  Han var i begynnelsen hos Gud.  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til».

Denne personen blir også i det nye testamente omtalt som visdommen.  Han er «Guds kraft og Guds visdom» (1 Kor. 1,24).  «I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede» (Kol. 2,3).  Det er gjennom Jesus Kristus vi lærer den sanne Gud å kjenne.  Og får del i den visdom som viser oss veien til himmelen.

Fire frukter
Guds visdom er som et livets tre med de herligste frukter.  I v. 12-18 nevnes flere av disse.

Den første er klokskap (v.12).  Gud vet alltid hva som er til det beste for oss.  «Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, jeg vil gi deg råd med mitt øye» (Sal. 32,8).   Må vi alltid søke råd hos Herren og følge dem.

Den neste frukt er Herrens frykt (v.13). Gudsfrykten er den hellige respekt for Gud og hans ord.  Den har sin grunn i kjærligheten.  Vi elsker Gud og vil leve i hans nærhet.  Gudsfrykten viser seg i en vandring til Guds ære. Den du elsker vil du gjerne behage. Gudsfrykten fremmer det gode og avholder seg fra det onde.  Den hjelper oss til å stå for Gud i motgangens dager.  Og den som frykter Herren trenger ikke å være redd for noe. «Den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt» (Ord. 14,26).

Som den tredje kan vi nevne styrke (v.14).  Kraft til å vandre på Herrens veier.  Styrke til å lide for evangeliets skyld.  Mot til å holde ut i prøvelser og fristelser.  «og blir styrket med all kraft etter hans herlighets makt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet» (Kol. 1,11). Utholdenhet er standhaftighet og fasthet i lidelser og trengsler.  Tålmodighet viser seg i godhet og mildhet selv om man behandles dårlig.

Videre har vi rikdom og ære (v. 18).  Det følger velsignelse med Guds visdom.  Som Jesus selv sier i Matt. 6,33: «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!»  Tillegget er ikke et liv i materiell velstand og luksus.  Men et løfte om Herrens omsorg for alle våre jordiske behov.  Han vet hva vi behøver, og vil sørge for oss. «Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus» (Fil. 4,19).

Og til slutt tar vi med rettferdighet (v.18).  Her menes det nok den praktiske rettferdighet.  Eller livets rettferdighet.  Som Herren virker frem i vårt liv som troende.  Og som kommer til uttrykk i et rett og rettvist liv i denne verden.  Det er Åndens frukt.  Eller som det heter i Ef. 5,9 «For lysets frukt består i all godhet og rettferdighet og sannhet».

 

Vi forstår av alt dette hvor verdifullt det er å kjenne den Herre Jesus. Hvor rikt og godt det er å leve i fellesskap med ham.  Det er bedre og større enn alle jordiske skatter.  For livet med Jesus gir innhold og mening her på jorda, og håp for evigheten.

 

                  Jeg vil heller ha Jesus enn perler og guld.
                  Heller ham enn de skatter som smuldrer i muld.
                  Jeg vil heller ha Jesus enn riker og land
                  Heller ledes hver dag av en naglemerket hand.
                  Enn ha kongemakt og en fyrstes prakt
                  Men i lenker være lagt
                  Jeg vil heller ha Jesus enn hva som helst
                  meg verden kan by i dag.

                                                                      (Sangboken nr. 184)