Av Pastor Gordon Tobiassen

Vi lever i profetiske tider og ser det profetiske ord oppfyllelse på en måte som aldri før har skjedd. Det er mange viktige profetiske tegn i Guds ord, men et av de store, ja - det største tegnet er Israel. Jeg vil bare kort berøre en del store og viktige profetier angående jødefolket og landet Israel.

Det sies at over 80 % av løftene og profetiene gitt til Israel i GT. Er allerede gått i oppfyllelse. Når det gjelder de resterende så vil de også oppfylles som Herren har sagt. Fordi Han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter.

 

1.Jødene skulle bli spredt blant alle folkeslag. Moses nevner det i 5 Mos.28.64:”Herren skal spre deg blant alle folkene fra jordens ene ende til den andre”.  De ble sendt til Egypt hvor de var i 430 år, senere var de i det Babylonske fangenskap i 70 år, Jer.25.12. Fra år 70 e.Kr. i over 1900 år har de vært spredt og i mange land vært som fanger blant alle folkeslag, Luk.21.24.  

 

Jesus talte om Jonas som et tegn. Jonas er et stort forbilde på Israels folk. Jesus brukte også Jonas som et forbilde på seg selv. Matt 12:40 For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte.

 

Profeten Jonas er et mektig forbilde på Israels folk.

 • Jonas fikk et kall (Jødene fikk et kall)
 • Jonas sviktet og flyktet (Israel har sviktet oppdraget).
 • Jonas ble kastet i havet! Jødene spredt over hele verden.
 • Fisken slukte Jonas. Mange land og nasjoner har jødene bodd i.
 • Fisken klarte ikke å fortære Jonas. Ingen land og nasjoner har klart å fortære jødene.
 • Jonas ble spydd på land. Israel fikk landet i 1948.
 • Jonas ble villig til å forkynne evangeliet og Ninive omvendte seg. Israel skal en dag bli det store misjonsfolket i verden.

 

 1. Guds løfte var at i atspredelsen skulle de bevares som folk med deres nasjonale identitet. På tross av all forfølgelse de har vært gjennom, de onde krefter som har prøvd å utslette dem, har Herren bevart dem på forunderlig vis. Guds øye har våket over dem der ute i diasporaen. 5 Mos. 11. 10–12. kp.7. 6 – 9

 

 1. Jødene skal igjen samlesi løftelandet Israel. Gud spredte folket utover hele verden, men han har lovet å føre dem tilbake. Esek.37.7-8,11-13 leser vi om de døde ben i dalen. Jer 31:10. ”Hør Herrens ord, alle folk! Forkynn det til de fjerne kyster og si: Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord”.

Da staten Israel ble opprettet i 1948 var det et historisk øyeblikk. Det er regnet for den største politiske begivenhet i løpet av de siste 2000 år. Det var rundt 600 tusen jøder i landet ved opprettelsen i 1948.

Jes.43.5-6 Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra vesten vil jeg samle deg.  Jeg vil si til Norden: Gi dem hit! Og til Syden: Hold dem ikke tilbake. La mine sønner komme fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende.

Fra 1990 til år 2000 kom det nærmere en million nye immigranter til Israel, det var hovedsakelig jøder fra tidligere Sovjet. Jerem.16.14-17 Esek.11.17 kp.36.9-11 Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger, fra himmelens ene ende til den annen. Matt 24:31 Med disse ord stadfester Jesus hva Moses talte til Israel 5. Mos.30.1-4

 

 1. Jerusalem skal bli en løftestein for nasjonene. Sak.12.2-3 Jerusalem er i fokus som aldri før. Gud holder på å bygge opp Davids falne hytte. Acta 15.14-17Jerusalem storhet ligger ikke i fortiden selv om denne byen har en fortid som ingen annen hovedstad i verden. Jerusalems storhet ligger i fremtiden. Lov og rett skal utgå fra denne by. Jerusalem er utvalgt til å bli verdens åndelige hovedstad.

 

 1. Templet skal bygges! Når templet gjenreises så er det først og fremst for Antikrist, som vil inngå en fredspakt med Jødene.Når antikrist setter seg i templet og utroper seg selv til Gud, får jødene øynene opp for denne forfører og bedrager. En smertefull og vanskelig tid står da dette folket foran.

 

 1. Jakobs trengsel og Israels åndeligegjenfødelse, den åndelige vekkelsen som Esek.37.9-10 beskriver. Åp 1.3 De skal gråte sårt over ham som de har gjennomstungent. Den dag skal sløret taes bort og de skal som folk ta imot ham som Herre og Frelser. 2 Kor.3.16. Gud skal selv opprette en ny pakt med dette sitt eiendoms folk. Jer.31.33

Tilslutt vil det ikke være noen jøder tilbake i diasporaen; Jeg lar ikke noen av dem bli tilbake! Esek 39.28 Herren har gjort ende på Israels fangenskap Joel 3.6 og de skal aldri mer bli spredt ute blant alle folkeslag, Amos.9.15.

 

 1. Rikets tid (tusenårsriket) hvor jødene skal være det store misjonsfolket. Jerusalem skal oppleve at lov skal utgå fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Mika.4.2 /Jes.11.10-12. kp.2.4

 

De tre første profetier som jeg her berører er oppfylt, Jerusalem som den fjerde, oppfylles rett for våre øyner i dag. Hele verden er opptatt av å dele denne byen og opprette en palestinsk stat. 140 land og nasjoner har skrevet under på dette, Paven i Rom har nå som den siste i denne rekke gitt sitt samtykke til dette bedrag. De vil ikke lykkes, men skal skade seg selv. Sak.12.3

 

De tre siste profetier med templet, trengselen og rikets tid ligger foran oss. La oss derfor gi akt på det profetiske ord og forstå tiden. De profetiske varder har aldri lyst så tydelig og varslet utviklingen som i dag. Vi står foran en veldig begivenhet som samtidig er en hemmelighet for svært mange i dag. Jesus gav løfte om at han skulle komme igjen for å hente sin brud. Dette øyeblikk skal skje i løpet av en milliontedel sekund. Dag og time for denne hemmelighet vet vi ikke, men når vi ser på tegnene, forstår vi at tiden snart er inne for denne veldige begivenhet. Er du rede og reiseklar?