Av Gordon Tobiassen

Det som gjør Israel, landet og folket så spesiell er utelukkende Guds løfter. Uten disse løfter og den viktige bakgrunn de har utfra Guds ord, hadde folket, landet og byen Jerusalem ingen betydning.

Innledningsvis til denne artikkels overskrift passer det å sitere Israels statsminister, Benjamin Netanyahu: «Bibelen er garantien for vår eksistens og nøkkelen til landet vårt. Uten Bibelen og den eldgamle linken til vårt Land, har det jødiske nærvær i Israel ingen betydning for oss. Helt fra Josvas tid og frem til i dag har vi måtte kjempe mot alle de som ønsker å utslette oss.»

Israel er det eneste landet i verden som bærer det samme navnet, snakker det samme språket, opprettholder den samme troen og befinner seg på det samme landområdet som det gjorde for over 3000 år siden.

Utvelgelsen av dette folk begynte med Abram (1 Mos.12.1-3.)  Et spørsmål som ofte stilles i dag: Hvorfor utvalgte Gud seg Abrahams ætt, folket Israel? Var det fordi han søkte etter et spesielt gudfryktig og fromt folk, og så endelig fant Israel som et svar til den standard og tanker Han hadde om et folk? Svaret er Nei. Israel var ikke et fromt og gudfryktig folk. Herren klaget ofte over folkets vantro og gjenstridighet. Guds utvelgelse av Israel har utelukkende sin grunn i Guds egen barm-hjertighet og frelsesvilje.

Hva er så spesielt med landet Israel og jødene som folk!
Både landet og folket er spesielle først og fremst på grunn av løftene Gud har gitt dem i sitt ord.For å sitere noen løfter: 3 Mos.25.23: Meg hører landet til sier Herren. 5 Mos.11.12: Det er et land som Herren din Gud bærer omsorg for, alltid hviler Herren din Guds øye på det fra årets begynnelse til dets ende. Disse løfter understreker at Gud har selv omsorg for landet.

Jødene sier selv: Vi vet at akkurat som et tre ikke kan leve uten røtter festet dypt nede i jorden, så kan vi, det jødiske folk, ikke leve uten vår forbindelse til Israels land. 1 Mos. 17.7 – 8. Her understrekes det at landet er gitt som arv og eiendom til Israel. Profeten Amos understreket dette tydelig kp.9:15: Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.

I dag er Israel presset, de er inne i den mest utfordrende tid siden staten ble gjenopprettet i 1948. Folket og landet er trengt på alle hold, de er lagt for hat av en hel verden. «UNESCO» er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, hovedkontoret ligger i Paris, deres formål er å bidra til fred og sikkerhet. Den 13. oktober 2016 var 150 delegater samlet fra FNs 195 medlemsland, her ble det fremmet følgende forslag: «Jødene har ingen tilknytting til Tempelplassen og Klagemuren i Jerusalem».  Dette forslaget er løgn, det er historieløst og viser delegatenes dårlige kunnskap og innsikt.

Israels statsminister var tidlig på banen og kalte forslaget en skam! Det er så hinsides all sunn fornuft, som å hevde at Kina har ingenting med den Kinesiske mur å gjøre, uttalte Netanyahu.  Tempelplassen er et av jødenes helligste steder, som de i dag mer eller mindre er utestengt fra. Her stod Salomos tempel, senere Herodes tempel, her var det Abraham dro for å ofre sin sønn Isak.

Det er viktig å være klar over at forslaget fra UNESCO er noe mye mer, det er en målrettet åndskamp mot landet Israel fra den muslimske verden. I denne målrettede åndskamp klarer de muslimske delegater å få med seg mange ledere fra kristne og andre hedning-nasjoner i verden. Resultatet er at to tredjedeler av FNs medlems land allerede har skrevet under på at Jerusalem skal deles. Det er tydelige advarsler i skriften til verdens nasjoner om å løfte feil på Jerusalem. Dette har aldri kommet så tydelig frem som nå, forstår vi da hva den profetiske klokke varsler, les Sak.1.14-17. kp.8 og kp.12.1-3.

Løfte om landet er håpet.
Til evig tid skal de eie landet. De er jo en kvist som jeg har plantet, et verk av mine hender til min ære. Jes.60.21.

Ingen makt kan omstyrte Guds plan og vilje med dette folk, Gud har bevist det med å føre de tilbake til landet. Folket bor nå i sitt land utelukkende på grunn av Guds nåde og godhet. 80 % av alle løfter til Israel som folk og land er i dag oppfylt, et mektig bevis for profetordets sannhet. Gud selv som er Israels vokter skal selv sørge for at de resterende profetier som gjelder Israels fremtid vil oppfylles.

Jesu første og andre komme til landet er tydelig beskrevet. Rom.11.26: Fra Sion skal redningsmannen komme. Jødene skal være i landet når han kommer tilbake. Når han kommer igjen så skal Jødene ta imot Ham og gråte sårt over Ham som de har gjennomstungent. Da vil løftene til folket og landet oppfylles til fulle. De var redskap til Hans første komme og de skal være redskap til Hans andre komme når Kristus setter føttene på Oljeberget, Rom.11. Da går de inn i fylden og blir det Gud har lovet, en velsignelse for hele verden.

Avslutningsvis vil jeg understreke så tydelig jeg kan: Det er jødene som skal fullføre misjons-oppdraget Apgj.15.13-15. Ut fra Guds ord kan vi slå det fast, folket, landet og byen Jerusalem hører nøye sammen i et Bibelsk perspektiv.

D.L. Moody(1837 – 1899)
USAs kjente vekkelsesforkynner i det 18 århundre, hans budskap gav gjenklang over store deler av verden. På slutten av sin tjeneste kom med han med denne tydelige uttalelse når det gjelder forkynnelsen av Det profetiske ord.

  • De som forsømmer profetiene i sin forkynnelse har kun et avstumpet og halvt evangelium.
  • Evangeliet handler ikke bare om Kristus på korset, men også om Kristus på sin herlighets trone.
  • Evangeliet er ikke bare om smertenes mann, men også om Kristus som kongenes Konge og herrenes Herre.
  • Evangeliet handler ikke bare om Hans første komme, men også om Hans annet komme.
  • De som forsømmer profetiene, taper halvdelen av Bibelens undervisning.
  • De går glipp av halvdelen av de oppmuntrende henvisninger, og halvdelen av den trøst som Gud har tiltenkt sitt folk.