Av Sigmund Måge

Som vi så i forrige artikkel, har nådens trone varighet over lang tid. Ja, den varer så lenge det er nådetid. De neste tronene vi skal se på, er knyttet til fremtidige domsavsigelser og er av natur således tidsbegrenset.

Jesus kommer igjen! Det står klart i Guds ord og er en del av vår bekjennelse. Det er en vanlig forståelse at Jesus først kommer ned til lufthimmelen. Da skal de døde i Kristus oppstå og sammen med de troende som da lever, skal vi rykkes i skyer  opp i luften for å møte Herren. Se 1. Tess. 4, 13-18 Og så skal vi for alltidvære sammen med Herren. Vers 17.

Det som da videre skjer i himmelen er Lammets bryllup. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren! For Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Åp. 19,7.

Videre vil alle de frelste møte for Kristi domstol.

Men sa ikke Jesus tydelig i Johs. 5,24: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Det er en grunnsannhet  i den kristne tro at Kristus tok vår dom på seg og at vi derfor er fri. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jes. 53,5

Et annet sentralt ord er Kol. 2,14: Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.Altså: Den som hører, tror – han har, og kommer ikke til dom.

Ved Kristi domstol er det ikke tale om frelse eller fortapelse. Legg merke til at i hele kapittel 5 i 2. brev til korinterne så taler Paulus om «vi». Vi har et hus – evig i himmelen- Vi vandrer i tro - o.s.v. Og så kommer det i selve emnet vårt: Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Vi – er altså alle de troende.

Kristi domstol er en belønningsstol. Her vil de gjerninger vi har gjort for Herren bli vurdert. Og ikke minst våre motiver. Her tales det om godt eller ondt. Ondt i dette tilfelle kan også bety dårlig eller verdiløst.

I 1.Kor. 3, 11-15 utdyper Paulus dette med lønnen. Det er spørsmål om byggematerialer. Han nevner to ulike kategorier; gull, sølv, kostbare stener ellertre, høy, strå. Den siste gruppen ruver mest, men brenner også lettest opp. Den første ruver lite, men har høy verdi og tåler flammene bedre. Vers 15 er  alvorlig, men også en trøst. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild.

 Noen har lurt på hva lønnen er og hva den skal brukes til? Det tales om kroner i Bibelen. Men neppe vil det være slik at en kan si; se på min krone hvor stor og flott den er! Her vil vi være fullkomne og all selvhevdelse er borte. Nei -  får vi lønn, så vil det være for å ære Guds sønn. I Åp. 4, 10-11 står det: De kaster sine kroner ned for tronen og sier: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten...

Det vil sikkert bli en overraskelsens dag ved Kristi domstol. Vi har nevnt motiver. Vi må også nevne utrustning eller evner. Det kan godt være at en fattig husmanns enke får en større krone enn superpredikanten som samlet store skarer under sin talerstol. Dog står det i Daniel 12.3: Da skal de forstandige skinne som himmelhvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evig og alltid.

Avdøde forkynner Oddvar Nilsen så for seg belønningen for Kristi domstol på denne måten. Se for dere at alle profetene som gruppe blir kalt fram. Først kommer Jesaja naturligvis. Deretter Jeremia og så Esekiel. Så ser Herren nedover i salen og sier; så er det fru Olsen. Fru Olsen blir helt forvirret og ser seg omkring og sier: Dette må bero på en misforståelse. Herren åpner den gamle boken og leser: Den som tar imot en profet fordi han er en profet, skal få en profets lønn. Mat. 10, 41a. Du fru Olsen tok imot predikant N. N. og gav ham husly og mat når han trengte det som mest. Her får du lønn for din gode gjerning.

Oddvar Nilsen sa så. Dette er verken  utlegging eller tolkning. Men dere skjønner poenget.

Ja, det gjør vi. Må Gud hjelpe oss å tjene ham på en måte som vil gi ære til Gud i den kommende evighet.