Hebron er en gammel by i Juda og er blitt bygd sju år før Soan i Egypt (4 Mos 13,22).  Byen ligger 30 km sørsørvest for Jerusalem, i en høyde av vel 900 m over havet.

Den utmerker seg ved å være en av de eldste byene i Midtøsten. Områdene rundt Hebron har brønner og mange vannkilder og gjør det rikt på frukter, granatepler, fikener, oliven, aprikoser, epler og nøtter. Hebron ble fra først av tildelt Kaleb, som tilhørte Juda stamme, og fikk senere en hellig status som tilfluktsby.

Abraham, Isak og Jakob bodde i Hebron, og den ble også kjøpt av Abraham. «Abraham skjønte hva Efron mente. Så veide Abraham opp til Efron det sølvet han hadde talt om i påhør av Hets barn: fire hundre sekel sølv i gangbar mynt. Abraham som kjøpt eiendom, mens Hets barn bevitnet det, i påsyn av alle dem som var kommet til porten i hans by. Deretter begravde Abraham Sara, sin hustru, i hulen på Makpela-marken midt imot Mamre, det er Hebron, i Kana'ans land.» 1.Mos 23,16. Dette ble familiens gravsted og både Abraham, Isak, Rebekka, Lea og Jakob ble begravde her (1Mos 23, 2-20. 49,29-33. 50,13).

I Hebron ble David, Israels største konge og salmeskriver, salvet til konge over Israel (2 Sam 2). Innbyggerne i Hebron hadde vært for David en god støtte og hjelp under tiden da Saul ville drepe David. Det var fra Hebron at Absalom, sønn til David, planla å kuppe kongemakten fra sin far, David. Når Absalom valgte Hebron som utgangspunkt for sin kampanje med sikte på tronen, skyldtes det byens historiske betydning som Judas tidligere hovedstad og dessuten den var hans fødeby.

Det har alltid vært en jødisk minoritet i Hebron. Men i august 1929 ble den jødiske befolkning massakrert av arabisk pøbel, og britiske myndighetene deporterte rundt 1000 overlevende fra byen. Under selvstendighetskrigen i 1948 måtte jødene flytte bort fra hele Judea og Samaria grunnet arabisk okkupasjon. Etter seksdagers krigen i 1967 vendte jødene tilbake til områdene og dermed også Hebron. Etter dette har jødene blitt omtalt som okkupanter og Makpela hulen som Abraham kjøpte er av FN omtalt som muslimsk verdens arv. Bibelen er et skjøte som forteller hvem byen Hebron tilhører.

«For se, jeg kommer til dere. Jeg vil vende meg til dere, og dere skal bli dyrket og tilsådd.

Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal det igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen.» Esek 36,9.