Av Asbjørn Kvalbein

 

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.»(Joh 8:31-36)

Det er noe merkelig i det vi leste. Mange var kommet til tro på Jesus, men de var ikke blitt disipler. De var ikke blitt satt virkelig fri. Hvordan kunne de bli ordentlige disipler og bli virkelig fri? Svaret er: Ved å kjenne sannheten.

Tiden vi lever i, har mange spørsmål rundt dette. Hva er sannhet?

Hvis vi avviser at det fins en sannhet, fører det oss ut i kaos. Det fins ikke lenger noe grunnlag for å si at noe er rett og noe er galt.

Det store ordet i dag er toleranse. Men det er meningsløst å vise toleranse hvis vi ikke kan regne noe for sant. Følgen blir lett at personer med en overbevisning, blir frosset ut som intolerante.

På en rekke områder kan vi ikke tenke «nøytralt». Kjemikeren må godta at vann består av hydrogen og oksygen på en bestemt måte. I orkesteret må den enkelte musiker forholde seg nøyaktig til notene. I matematikken er enhver løsning enten riktig eller feil. I idretten venter man at reglene blir fulgt.

Men når det kommer til moral, rettferdighet, hellighet og ærbarhet, skal en være «tolerant». Men er det ikke spørsmål om sannhet der også?

Hvis du nekter for at sannheten fins, har du egentlig nektet for at Gud fins. Å si at det ikke fins absolutter, også når det gjelder tro og liv, er å si at Gud ikke er virkelig.

Hvis vi avviser den Gud som har talt i Bibelen, tar vi bort grunnlaget for moral, renhet og hellighet. Da gjør vi rett og galt bare til et spørsmål om personlige meninger og private synspunkter.

«Ditt ord er sannhet,» sa Jesus til sin Far. Bibelen er kilden til den grunnleggende sannheten. Gud sier ikke noe fordi det er sant, men noe er sant fordi Gud sier det. Derfor blir ikke sannheten gammeldags.

Jesus sa: «Hvis dere blir i mitt ord … skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det fins altså noen som vil tro på sannheten, men som ikke vil tro på Guds ord, og dermed ikke tro på sannheten. Da ligger de tynt an.

Sannheten er ikke bare noe for hodet, men også for hjertet. Jesus sier at vi skal kjenne sannheten, og den skal sette fri. Mange kan være bundet i bånd av bitterhet, misunnelse, stolthet og lyster.«Den som gjør synd, er slave under synden»,sa Jesus. Det er bare én nøkkel til å låse opp hjertedøren og sette i frihet, og det er å godta sannheten.

Hovedproblemet er som oftest ikke å finne sannheten, men å innse sannheten. «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri», sa Jesus.

Er du blitt frigjort av Ordet og Sannheten?